Bolagsstyrning

Ledamot

Christian Kronegård


Christian Kronegård, född 1988, är styrelseledamot i iApotek sedan november 2016. Sedan 2015 har Christian varit styrelseledamot i New Equity Venture International AB och arbetar också aktivt i flertalet av NEVI-koncernens innehav.


Revisor

Jan Hamberg

Jan Hamberg, vid Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag, valdes till huvudansvarig revisor på iApoteks extra bolagsstämma den 21 oktober 2016. Jan är medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare.


Styrelseordförande

Hans Orre

Hans Orre är styrelseordförande i iApotek Int AB sedan november 2016 och är oberoende styrelseledamot. Hans Orre började i mitten av 80-talet utveckla programvaror för redovisningsbyråer, främst tidredovisnings- och faktureringssystem.VD och Ledamot

Conny Palmkvist

Conny Palmkvist är styrelseledamot samt bolagets nuvarande verkställande direktör sedan januari 2019. Conny är även VD för Eprix som är ett av iApoteks dotterbolag. Han har tidigare arbetat inom logistikbranschen och är även grundaren till dotterbolaget Eprix.


Ledamot

Peter Mörsell

Peter Mörsell, född 1961, har en bakgrund som vice VD i Bauhaus och CFO i flera bolag bl. a Apotek Hjärtat. Han har vidare erfarenhet som styrelseledamot i mindre, listade bolag.

§ 1 Firma
Bolagets firma är iApotek Int AB
Bolaget är publikt

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm län

§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva, export, import samt handel via internet med ett brett sortiment av apoteksvaror, egenvårdsprodukter (OTC-läkemedel), skönhetsartiklar, hemelektroniska produkter, böcker och andra mediavaror, beklädnadsvaror, heminredningsvaror, sport- och fritidsartiklar, hem- och trädgårdsartiklar, leksaker och barnkläder, kosttillskott och hälsokost, tillhandahålla tjänster inom digital media, bedriva marknadsföring. Vidare skall överlikviditet användas till att förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamhet kan bedrivas i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallning.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Avstämningsförbehållet skall gälla fr.o.m den 5 november 2016 eller närmast från det datum som det är registrerat hos Bolagsverket.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

Denna bolagsordning antogs vid extra stämma 2016-10-21