Under Konstruktion Under Konstruktion

Utvalda varumärken

Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Duracell
Zendium

Utvalda varumärken

Recipes

Stäng meny
Totalt: 0,00 kr
0
iApotek

Aktuella produkter

Activon Sårsalva - ren manukahonung - 25 gram

Activon Sårsalva - ren manukahonung - 25 gram

Medicinsk manukahonung

136 kr
KÖP
Under Konstruktion Under konstruktion

Aktuella produkter

Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon

SENASTE KAMPANJERNA

iApotek har en ny hemsida

UTVALDA PRODUKTER

Avivir Aloe Vera Gel 150 ml

Återfuktning

117 kr
KÖP

Allévo Weight Loss 63 kapslar

Viktkontroll

117 kr
KÖP
Under Konstruktion Under konstruktion
HÄMTA UT DINA LÄKEMEDEL

För att logga in till dina recept
behöver du verifiera dig via mobilt
BankId.


Investor Relations

Bolagsstyrning

Memorandum 2018

Teaser 2018

Teckningssedel 2018

Styrelse och revisor

Christian Kronegård, född 1988, är styrelseledamot i iApotek sedan november 2016 och är Bolagets nuvarande verkställande direktör sedan januari 2018. Sedan 2015 har Christian varit styrelseledamot i New Equity Venture International AB och arbetar också aktivt i flertalet av NEVI-koncernens innehav. Christian är tillförordnad verkställande direktör i iApotek Int AB sedan januari 2018.
Jan Hamberg, vid Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag, valdes till huvudansvarig revisor på iApoteks extra bolagsstämma den 21 oktober 2016. Jan är medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare.
Hans Orre är styrelseordförande i iApotek Int AB sedan november 2016 och är oberoende styrelseledamot. Hans Orre började i mitten av 80-talet utveckla programvaror för redovisningsbyråer, främst tidredovisnings- och faktureringssystem. Efter avslutad ekonomiutbildning började Orre på Akelius Skatt i Göteborg där han arbetade som utvecklingsansvarig för Akelius Skatt och de nya produkterna Akelius Bokslut samt Akelius Revision (sedermera Norstedts Skatt, Bokslut och Revision). Hans Orre är en av grundarna till Programgruppen AB, www.programgruppen.se, som tog fram WinSkatt, det första skatteprogrammet i Windowsmiljö. Hans Orre drev företaget till och med 2002. Programgruppen AB utvecklade utöver programvaran WinSkatt flera programvaror inom skatteområdet samt WinBokslut för att upprätta bokslut och årsredovisningar. I samband med utvecklingen av WinSkatt utvecklades www.svartotal.se, Sveriges första internettjänst för skatteinformation. 2011 startade Orre BCS AB och PromikBook AB.
Peter Svamo är styrelseledamot i iApotek Int AB sedan september 2017. Dr. Peter Svamo är legitimerad läkare sedan 2013. Han har tidigare tjänstgjort vid Universitetssjukhuset i Trondheim och är idag ägare av Laserkliniken Södermalm där han även gör sin specialisttjänstgöring inom allmänmedicin.
Christian Kirnö är styrelseledamot i iApotek Int AB sedan september 2017. Dr. Christian Kirnö är legitimerad läkare sedan 2012 efter allmäntjänstgöring vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. Han gör idag sin specialisttjänstgöring på kirurgkliniken vid Skaraborgs Sjukhus Skövde samt är ägare av Kirnö Kirurgi som utför medicinska tjänster.

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är iApotek Int AB
Bolaget är publikt

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm län

§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva, export, import samt handel via internet med ett brett sortiment av apoteksvaror, egenvårdsprodukter (OTC-läkemedel), skönhetsartiklar, hemelektroniska produkter, böcker och andra mediavaror, beklädnadsvaror, heminredningsvaror, sport- och fritidsartiklar, hem- och trädgårdsartiklar, leksaker och barnkläder, kosttillskott och hälsokost, tillhandahålla tjänster inom digital media, bedriva marknadsföring. Vidare skall överlikviditet användas till att förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamhet kan bedrivas i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallning.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Avstämningsförbehållet skall gälla fr.o.m den 5 november 2016 eller närmast från det datum som det är registrerat hos Bolagsverket.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

Denna bolagsordning antogs vid extra stämma 2016-10-21