Pressmeddelanden

2019-03-20

Kallelse till årsstämma iApotek

Kallelse till årsstämma iApotek

ON, MAR 20, 2019 12:52 CET

Aktieägarna i iApotek AB, org.nr. 559048-9638, kallas härmed till årsstämma den 24 april 2019 kl. 10:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 TR, Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 16 april 2019, dels anmäla sig till bolaget senast den 18 april 2019 skriftligen på adressen på adress iApotek Int AB, Box 7352, Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post ir@iapotek.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 16 april 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Framläggande och godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019.

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelse och revisor.

11. Beslut om kvittningsemission.

12. Beslut om bolagsordningsändring.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att omvälja Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag, med Jan Olof Martin Hamberg som huvudansvarig, till revisor och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Avseende förslag om styrelsens sammansättning avses förslag om denna att kommuniceras ut så fort som ett sådant finns redo att presenteras, senast tre veckor innan årsstämman.  

Kvittningsemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om kvittningsemission innebärande att öka bolagets aktiekapital med högst 130 000 kronor genom utgivande av högst 1 300 000 nya aktier till en teckningskurs om 2,30 kronor per aktie på i huvudsak följande villkor. Bolaget tillförs det totala beloppet, inklusive överkurs, 2 990 000 kronor. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen (avrundat uppåt till närmaste två hela decimaltecken) för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de senaste tio handelsdagarna närmast före den 20 mars 2019. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma New Equity Venture International AB. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 26 april 2019. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt om 2 990 000 kronor. Överteckning kan inte ske. Kvittning verkställs genom aktieteckning och emissionskostnaden för bolaget är beräknad till ca 15 000 kronor. Motivet till föreslagna emission är att styrelsen finner det gynnsamt och till nytta för bolagets ekonomiska ställning att reglera skuld om 2 990 000 kronor genom kvittning. Emissionskursen är enligt styrelsen fastställd på ett marknadsmässigt sätt mot bakgrund av att priset per aktie föreslås fastställas till en volymviktad genomsnittskurs utan emissionsrabatt. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömt en riktad kvittningsemission som mer lämplig för bolaget av tids- och kostnadsskäl, d.v.s. att en riktad emission går snabbare, är mycket billigare och tar i anspråk mindre resurser internt. Bolagets resurser är begränsade och en företrädesemission, särskilt mot bakgrund av det svala intresse som bolagets senaste företrädesemission ådrog sig under hösten 2018, riskerar att hämma och ta kraft från bolagets dagliga verksamhet i nuvarande situation. Sammantaget bedömer styrelsen att det ovan anförda med tillräcklig styrka talar för att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Föreslagen tecknare i kvittningsemissionen, inkluderat dess ev. närstående, avser inte att rösta i beslutet. Styrelsen föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bolagsordningsändring (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordning på så vis att bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 475 000    kronor och högst 5 900 000 kronor. Bolagets aktieantalgränser ska ändras från nuvarande lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 aktier till lägst  14 750 000 och högst 59 000 000 aktier.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsen föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets verksamhet samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om förvärv.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse, förslag samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos iApotek int AB:s kontor samt på bolagets hemsida, www.iapotek.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i mars 2019

iApotek Int AB

Styrelsen


För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019.


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

2019-03-20

iApotek upptar lån

iApotek upptar lån

ON, MAR 13, 2019 17:48 CET

Stockholm 2019-03-13

iApotek har som tidigare kommunicerats varit på jakt efter investerare som kan tillföra koncernen kapital att växa, både i form av lån och investering. Idag har bolaget tagit upp ett lån om tre miljoner kronor för att säkerställa att bolaget har den finansiella ställning som behövs både för att växa och för att ha fritt kapital tillgängligt för att tillse att de delbetalningar som återstår av köpeskillingar avseende tidigare förvärv kan utges.      

Lånet löper med en ränta om STIBOR plus fyra procent och ska återbetalas senast 2019-12-31. Långivare är New Equity Venture.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Conny Palmkvist, ir@iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2019.


iApotek
iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

2019-02-20

Kommuniké från extra bolagsstämma i iApotek Int AB 2019-01-25

Kommuniké från extra bolagsstämma i iApotek Int AB 2019-01-25

FR, JAN 25, 2019 14:54 CET

Stockholm 2019-01-25

Idag höll iApotek Int AB extra bolagsstämma där beslut om val av styrelse fattades.

7. Val av styrelse

Stämman beslutade om att välja in Conny Palmkvist som ny styrelseledamot i bolaget. Christian Kirnö avgår som styrelseledamot. Resterande ledamöter kvarstår med Hans Orre som ordförande.

Freidoun Albertioni som har ett omfattande operativt fokus i verksamheten valde att avstå från att ta en plats i styrelsen för att fokusera uteslutande på den dagliga verksamheten i våra dotterbolag PharmArt och Eprix. Utöver hans roll som VD i PharmArt tar han även över rollen som ordförande i bolaget samt att han tar plats i Eprix styrelse.

För mer information, kontakta bolaget på:

Conny Palmkvist

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

2019-02-20

Conny Palmkvist tillträder som ny VD för iApotek

Conny Palmkvist tillträder som ny VD för iApotek

TO, JAN 17, 2019 12:55 CET

Stockholm 2019-01-17

Som ett led i iApoteks utveckling har styrelsen beslutat att Conny Palmkvist ska ta över rollen som VD för bolaget per idag 2019-01-17. Christian Kronegård, bolagets avgående VD, ska i sin roll som aktiv styrelseledamot verka som ett stöd till den nya VD:n i en övergångsfas för att säkerställa en smidig och effektiv överlämning.  

Conny Palmkvist

Conny Palmkvist är född 1973. Han har sedan 2001 haft flera ledande funktioner i Everfresh AB, en av Sveriges största frukt och grönt grossister. 2008 startade Conny upp logistikbolaget Nowaste Logistics AB som idag omsätter närmare 400 miljoner. Conny var VD för Nowaste Logistics fram till 2011. Därefter var han verksam inom Total Produce Nordic A/S, en koncern som omsätter ca 5 miljarder. Där var Conny VD för ett av koncernens dotterbolag med inriktningen logistik och tillväxt på ny marknad. Conny Palmkvist startade 2014 Eprix AB som idag är ett av företagen inom iApotek-koncernen och har idag ett stort ägande i iApotek.

“Att få förtroendet som VD och ansvaret för att knyta ihop helheten känns riktigt spännande. Vi har i denna relativt nya konstellation blivit ett riktigt starkt team där vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Med rätt organisering och ett bra samarbete är jag övertygad att vi kommer få mycket gjort tillsammans.

iApotek har nu blivit en koncern som står på en stabil grund och vi har genom de förvärv som skedde under 2018 skapat oss ett bra läge att fortsätta växa och utvecklas inom framförallt e-handelsmarknaden. Vår vision att bli en av apoteksbranschens främsta aktörer ser vi mot bakgrund av de förutsättningar vi nu fått på plats som fullt möjligt.

I dagens apotek hittar man numera allt från livsmedel, djurprodukter, läkemedel, skönhetsprodukter, teknikprodukter mm. Detta öppnar dörren för att vi ska kunna arbeta på flera olika fronter, både som producent och direkt ut mot konsument och det finns flera närliggande affärsområden som vi kan utveckla till betydelsefulla verksamhetsområden. Att bredda och utveckla vårt sortiment står högt på agendan tillsammans med att ytterligare stärka upp våra varumärken så att de når en högre grad av igenkänning bland allmänheten.

Vår resa har bara börjat och jag tar mig an detta förtroendeuppdrag som VD för iApotek med stor hoppfullhet till att vi tillsammans i koncernen kan skapa något riktigt bra.


För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

2019-02-20

iApotek nylanserar plattformen iApotek.se

iApotek nylanserar plattformen iApotek.se

FR, DEC 21, 2018 13:41 CET

Stockholm 2018-12-21

iApotek nylanserar plattformen iApotek.se som nu ligger uppe live. Lanseringen innebär främst att vi konsoliderar logistikhantering, distribution och inköp tillsammans med apotek365.se. Konsolideringen innebär att vi på ett mer effektivt sätt kan administrera, hantera och leverera våra produkter till kund då vi numera kommer arbeta med ett gemensamt sortiment och lager i koncernen.

För mer information, kontakta bolaget på:

VD Christian Kronegård

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

2019-02-20

iApotek Int AB: Lägesuppdatering iApotek

Lägesuppdatering iApotek

MÅ, JAN 07, 2019 16:04 CET

Stockholm 2019-01-07

2018 har varit utvecklingens år för iApotek. Bolaget har gått från att vara ett verksamhetsbolag med en omsättning på 1,2 MSEK under 2017 till en koncern med betydligt större omsättning genom förvärven av Svea Apotek (PharmArt AB) och Eprix AB. Utifrån omsättningen under oktober och november (dec ej klar än) skulle en pro forma årsomsättning baserat på dessa månader uppgå till ca 40 MSEK.

Bolaget har inlett det nya året i full fart. Båda våra förvärvsbolag har visar en fortsatt stark tillväxtfas. Vårt fokus ligger på att dra nytta av de synergieffekter, kunskap och erfarenhet som våra nya medarbetare och ägare besitter för att fortsätta att utveckla koncernen långsiktigt och ta större marknadsandelar. Under sista kvartalet 2018 har vi arbetat med att effektivisera organisationen i stort. Numera sköts all logistik och distribution av produkter som säljs online “in house” av Eprix. Conny Palmkvist som är VD i Eprix har lång och gedigen erfarenhet av just e-handel och logistik vilket är en nyckelfaktor för att vi på bästa och mest effektiva sätt kan ta nästa kliv framåt i utvecklingen i vår verksamhet.  

Bolaget har också nylanserat plattformen iApotek.se som ett steg i processen för att uppnå ett mer effektivt sätt att administrera, hantera och leverera våra produkter till kund då vi numera kommer att arbeta med ett gemensamt sortiment och lager i koncernen. Detta resulterar i att vi kan hålla kortare leveranstider, erbjuda ett mer attraktivt sortiment och bidrar samtidigt till att kostnaderna hålls nere.

Koncernen har dels en klassisk apoteksrörelse som bedriver handel genom butik i A-läge med fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket i form av Svea Apotek och dels ett mer renodlat e-handelsbolag i Eprix. Båda bolagen styrs med imponerande hand framåt av Freidoun Albertioni respektive Conny Palmkvist och kombinationen av de två drivs och kunskaper har verkligen öppnat upp möjligheterna ytterligare för att utveckla koncernen vidare på alla plan.

Vi kommer fortsatt under året att kommunicera månadsrapporter och lägesuppdateringar löpande för koncernen.


För mer information, kontakta bolaget på:

VD Christian Kronegård

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

2019-02-20

Kallelse till extra bolagsstämma i iApotek Int AB

Kallelse till extra bolagsstämma i iApotek Int AB

FR, DEC 21, 2018 10:14 CET

Aktieägarna i iApotek Int AB, org.nr. 559048-9638, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 januari 2019 klockan 14.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 18 januari 2019. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: iApotek Int AB; Box 7352, 10390 Stockholm eller via e-post: ir@iapotek.se

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 18 januari 2019, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av styrelse

8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7 (val av styrelse)

Styrelsen föreslår att Conny Palmkvist och Freidoun Albertioni väljs in som nya styrelseledamöter. Peter Svamo och Christian Kirnö föreslås att avsluta sina styrelseuppdrag. Övriga befintliga styrelseledamöter föreslås kvarstå.

Kort presentation om Conny Palmkvist och Freidoun Albertioni

Conny Palmkvist är grundare och VD på Eprix AB. Conny har tidigare arbetat i ledande positioner på Everfresh AB, en av Sveriges största frukt och grönt grossister. Han har även arbetat i ledande roller i framgångsrika bolag såsom Nowaste  Logistics AB (omsättning 400 MSEK) och Total Produce Nordic A/S (omsättning 5 000 MSEK).

Freidoun Albertioni är grundare och VD på PharmArt AB. Freidoun var tidigare docent inom farmakologi vid Karolinska Institutet (KI) och har fram tills 2011 varit forskningsgruppchef på KI. Hans långa erfarenhet inom farmakologi och vetenskapliga kompetens tillsammans med hans utpräglade företagsamhet är en stor tillgång för bolaget.

För mer information, kontakta bolaget på:

VD Christian Kronegård

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

2018-12-05

Företrädesemission i iApotek Int AB registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2018-12-05 Bolagsverket har nu registrerat den företrädesemission som beslutades av styrelsen i iApotek Int AB med stöd av bemyndigandet från 

Läs mer

2018-12-05

Marknadsmeddelande 304/18 – Sista dag för handel med BTA i iApotek AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, IAPO BTA, är den 10 december, 2018. Information om betald tecknad aktie: Kortnamn: IAPO BTA ISIN-kod: SE0011870112 Orderboks-ID: 4NGB CFI: ESNUFR FISN: IAPOTEKINT/SH Sista handelsdag: 10 december, 2018 Stockholm den 5 december, 2018 Spotlight Stock Market 08-511 68 000info@spotlightstockmarket.com

Läs mer

2018-11-29

Delårsrapport tre 2018

Tredje kvartalet innehöll ytterligare ett förvärvstillträde då iApotek i september tog över Eprix. Det är ett välskött bolag under tydlig ledning som från dag ett bidragit till att förbättra iApoteks verksamhet. Genom förvärvet positionerar vi oss på en starkt växande e-handelsmarknad. Eprix har redan etablerat sig som en välkänd aktör genom sitt varumärke apotek365.se i hela Sverige. Eprix börjar dessutom ta marknadsandelar i Danmark och Finland med mål om att expandera till hela Skandinavien. Planering och strukturarbete har redan påbörjats för att vi på bästa sätt ska kunna ta till vara

Läs mer

2018-11-26

iApoteks dotterbolag Eprix ökade försäljningen under Black Weekend med 52 procent jämfört med föregående år

Stockholm 2018-11-26 Eprix försäljning under Black Friday och Black Weekend (23-25 november) till kund uppgick till 0,6 MSEK jämfört med 0,4 MSEK föregående år. Antal ordrar ökade med 57 procent. Vi är mycket nöjda över vad Black Weekend medförde i år. Försäljningen ökade och antalet ordrar överträffade våra interna mål. Även den tekniska aspekten av att genomföra en lyckad Black Weekend med god kundnöjdhet inbegripet att hantera ordrar, distribution och kundsupport under hög press är ett styrketecken för teamet samt för bolagets fortsatta tillväxtresa.

Läs mer

2018-11-20

Utfall i företrädesemission i iApotek Int AB

Stockholm 2018-11-20 iApotek Int AB har avslutat företrädesemissionen som beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 juni 2018. Teckningstiden löpte under perioden 31 oktober till 14 november 2018. Emissionen blev tecknad till 71,3 procent inklusive garantikonsortiet. Totalt tecknades det aktier för 8 731 842,75 SEK. Med företräde 1 091 322 SEK och utan företräde 7 640 520,75 SEK inklusive garantiåtaganden. Bolagets aktiekapital efter emissionen kommer uppgå till 1 476 716,9 SEK och antal aktier till 14 767 169 stycken. Aktier som tecknats utan stöd av

Läs mer

2018-11-12

Månadsrapport oktober 2018

Stockholm 2018-11-12 Under oktober månad uppgick omsättningen för koncernen till 3,5 MSEK (0,2 MSEK) jämfört med iApotek under samma period föregående år. Som VD för verksamheten är det med glädje jag kan konstatera att den stora kompetens som bolaget tillförts genom förvärven av PharmArt och Eprix synergerats över på verksamheten på ett mycket fint sätt. Under perioden har vi bla. flyttat ner iApoteks lager för distribution och hantering till Eprix. Flytten innebär att vi på ett mer effektivt sätt kan distribuera våra produkter till våra kunder samt till en lägre kostnad än tidigare.

Läs mer

2018-10-30

Publicering av memorandum för kommande företrädesemission

Stockholm 2018-10-30 På onsdag 31 oktober inleds första teckningsdag i företrädesemissionen i iApotek Int AB. Med anledning av detta offentliggörs idag memorandumet som kommer finnas tillgängligt på Spotlight Stock Markets hemsida och på www.iapotek.se Teckningstiden löper från 31 oktober till 14 november 2018. Vid full teckning tillförs bolaget ca 12,2 MSEK. Emissionen är säkerställd till 44 procent genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser. För fullständiga villkor se memorandum eller tidigare kommunicerat pressmeddelande från 2018-10-22.

Läs mer

2018-10-23

Marknadsmeddelande 248/18 – Information om företrädesemission i iApotek AB

Den 25 oktober 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (IAPO) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 26 oktober 2018. För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 2,25 sek (1:2 á 2,25 sek). Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 31 oktober 2018 till och med den 12 november 2018. Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 31 oktober 2018

Läs mer

2018-10-22

iApotek beslutar om företrädesemission

Stockholm 2018-10-22 Styrelsen i iApotek Int AB har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 juni 2018, att genomföra en företrädesemission om högst 5 443 175 nya aktier till en teckningskurs om 2,25 kr per aktie. Bolaget befinner sig i en positiv tillväxtfas och en nyemission beräknas ge de bästa förutsättningarna för bolaget att fortsätta prestera enlig plan. Emissionen ger ett kapitaltillskott till bolaget om 12 247 143,8 kr vid full teckning. Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning att  uppgå till 1 632 952,5 kr och det kommer då att totalt finnas 16 329 525

Läs mer

2018-10-11

Månadsrapport september 2018

Stockholm 2018-10-11 Under september månad uppgick omsättningen för koncernen till 2,3 MSEK (0,2 MSEK) jämfört med iApotek under samma period föregående år. Under perioden har vi tillträtt förvärvet av detaljhandelsbolaget Eprix AB, som under det senaste räkenskapsåret omsatte 18 MSEK (11 MSEK) och redovisade ett rörelseresultat på 2,9 MSEK (1,7 MSEK). Vi har sedan tillträdet påbörjat vårt samarbete tillsammans med våra nya ägare och medarbetare som har kvarstannat i bolaget. Vi kommer tillsammans arbeta för att ta tillvara på de tydliga synergieffekter som uppstår mellan våra

Läs mer

2018-10-03

Lägesuppdatering iApotek

Sedan jag tillträdde som VD för iApotek i januari i år har bolaget genomgått en spännande resa. Bolaget har gått från att vara ett enskilt detaljhandelsbolag till att idag vara en koncern som per årsbasis beräknas omsätta ca 33 MSEK (räknat på koncernbolagens omsättning för första halvåret 2018). Under perioden har det genomförts två strategiska förvärv av apoteksrörelser. I mars förvärvades PharmArt AB (Svea Apotek). Svea Apotek en apoteksrörelse med fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket som bedriver fysisk försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel samt kringprodukter

Läs mer

2018-09-21

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2018-09-21 Under september månad genomförde Bolaget en kvittningsemission i samband med tillträdet av förvärvsbolaget Eprix AB som nu är registrerad hos Bolagsverket. Totala antalet aktier i iApotek uppgår nu till 10 886 350 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 088 635 kronor. Teckningskurs för de nyemitterade aktierna uppgick till 3,25 kr per aktie och antalet nyemitterade aktier uppgick till 2 461 538 stycken. Kort information om förvärvet Eprix är ett detaljhandelsbolag med inriktning inom postorder- och internethandel och bedriver bl.a. försäljning av apoteksvaror och

Läs mer

2018-09-19

Månadsrapport augusti 2018

Stockholm 2018-09-19 Under augusti månad omsatte koncernen 1,1 MSEK (0,2 MSEK) jämfört med iApotek under samma period föregående år. Augusti har varit en spännande tid för Bolaget då iApotek förvärvade samtliga aktier i detaljhandelsbolaget Eprix med b.l.a tillhörande webbplattformen apotek365.se (https://www.apotek365.se/). Tillsammans med våra förvärvsbolag och nya medarbetare bildar vi en stark plattform för koncernens fortsatta utveckling och expansion. Vi har nu två verksamhetsbolag som omsatte drygt 30 MSEK tillsammans under senaste räkenskapsåret och som har haft en stark

Läs mer

2018-09-12

iApotek tillträder och slutför förvärv av Eprix AB

Stockholm 2018-09-12 Idag tillträdde iApotek Int AB 100 procent av aktierna i Eprix AB. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till totalt 11 MSEK varav 3 MSEK betalas kontant och 8 MSEK betalas med nyemitterade aktier i iApotek. Styrelsen i iApotek har med stöd från årsstämman 2017 beslutat om kvittningsemission av aktier i iApotek i samband med betalning av köpeskillingen avseende förvärvet av Eprix. Beslutet innebär att 2 461 538 nya aktier emitteras till kursen 3,25 kr per aktie. Aktiekapitalet i iApotek ökar som följd till 1 088 635 SEK. Den kontanta delen av köpeskillingen har

Läs mer

2018-08-29

Månadsrapport juli 2018

Stockholm 2018-08-29 Under juli månad omsatte koncernen 1,3 MSEK (0,2 MSEK jämfört med iApotek) under samma period föregående år. Bolaget befinner just nu i en spännande fas där man tillträtt förvärvet av PharmArt AB under maj månad och ingick avtal om att förvärva samtliga aktier i detaljhandelsbolaget Eprix AB under augusti månad. Tillsammans med våra förvärvsbolag bildas tydliga synergieffekter vilket vi kommer arbeta hårt för att vidareutveckla och skapa ytterligare tillväxt och långsiktig lönsamhet för koncernen. //

Läs mer

2018-08-16

iApotek Int AB förvärvar Eprix AB - Ett detaljhandelsbolag med inriktning postorder- och internethandel

Stockholm 2018-08-16 iApotek har per igår 2018-08-15 efter stängning ingått avtal om att förvärva samtliga av aktierna i Eprix AB. Eprix är ett detaljhandelsbolag med inriktning inom postorder- och internethandel och bedriver bl.a. försäljning av apoteksvaror och tillhörande kringprodukter genom webbplattformen www.apotek365.se. Eprix har brutet räkenskapsår och omsatte under 2017-07-01 till 2018-06-30 18 MSEK (11 MSEK) och redovisade ett positivt resultat om 2,7 MSEK (1,7 MSEK).  Bolaget har under de senaste tre åren haft en kraftig tillväxt samtidigt som man har redovisat svarta

Läs mer

2018-08-16

iApoteks dotterbolag PharmArt beviljas tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel online

Stockholm 2018-08-16 PharmArt har beviljats tillstånd från Läkemedelsverket att påbörja försäljning av receptfria läkemedel och kringprodukter online. Ny webbplattform är under uppbyggnad och kommer att lanseras inom kort. PharmArt är en apoteksrörelse som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva fysisk försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel. Genom lanseringen av den nya plattformen, som både är skalbar och anpassad för distanshandel, breddar vi vår verksamhet ytterligare med en försäljningskanal. //

Läs mer

2018-07-19

Delårsrapport två 2018

Första halvåret har varit en spännande tid för iApotek där nettoomsättningen för koncernen uppgick till 1,8 MSEK (0,2 MSEK). Den 31 maj tillträdde Bolaget förvärvet av PharmArt AB, en apoteksrörelse med fullständiga tillstånd för försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel. PharmArt har under de senaste fyra åren haft en stark tillväxtfas och redovisat positiva resultat. Under 2017 omsatte bolaget drygt 13 MSEK och redovisade ett positivt resultat om 1,3 MSEK. Genom förvärvet breddar vi vår verksamhet och tillförs hög kompetens av våra nya medarbetare som kommer bidra positivt

Läs mer

2018-07-13

iApotek beslutar om att bilda dotterbolag

Stockholm 2018-07-13 iApotek har idag beslutat att starta process om att bilda dotterbolag med inriktning mot skönhet, kosmetik och groomingprodukter. Bolaget har för avsikt att flytta ner webbplattformen www.shaveit.se som ett första steg i processen efter bildandet. Genom att särskilja våra produkter och tjänster får vi en bättre struktur inom koncernen och ökar utvecklingsmöjligheterna för respektive varumärke.

Läs mer

2018-07-05

Flytt av rapportdatum

Stockholm 2018-07-05 iApotek Int AB kommer att publicera sin halvårsrapport den 2018-07-19. Tidigare kommunicerat datum var 2018-07-10.

Läs mer

2018-06-08

Kommuniké från årsstämma i iApotek Int AB

Stockholm 8 juni 2018 Idag hölls årsstämma i iApotek Int AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. · Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. · Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt såväl hela styrelsen som till VD. · Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning. Stämman beslutade enligt styrelsen

Läs mer

2018-06-07

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Under maj månad genomförde Bolaget en kvittningsemission i samband med tillträdet av förvärvsbolaget PharmArt AB, som nu är registrerad hos Bolagsverket. Antalet aktier i iApotek uppgår nu till 8 424 812 stycken och aktiekapitalet uppgår till 842 481,2 kronor. Kort information om förvärvet PharmArt är en apoteksrörelse med fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket och bedriver försäljning genom sitt varumärke Svea apotek som är beläget i centrala Stockholm. Bolaget omsatte under 2017 13 MSEK med ett resultat efter skatt på 1,3 MSEK. Bolaget har haft en tillväxtfas på ca 2-3 MSEK per år

Läs mer

2018-06-01

iApotek tillträder och slutför förvärv av PharmArt AB

2018-06-01 Igår efter stängning tillträdde iApotek Int AB 100 procent av aktierna i PharmArt AB. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 9 MSEK varav 4,5 MSEK betalas kontant och 4,5 MSEK betalas med nyemitterade aktier i iApotek. Styrelsen i iApotek har med stöd från årsstämman 2017 beslutat om kvittningsemission av aktier i iApotek i samband med betalning av köpeskillingen avseende förvärvet av PharmArt. Beslutet innebär att 1 757 812 nya aktier emitteras till kursen 2,56 kr per aktie och att aktiekapitalet ökar till 842 481,2 SEK. Den kontanta delen av köpeskillingen har finansierats

Läs mer

2018-05-18

Tilläggsinformation avseende förvärv av Eprix AB

Stockholm 2018-05-18 Som kommunicerat 2018-05-17 har iApotek ingått ett LOI om att förvärva Eprix AB. Bolaget har brutet räkenskapsår och förväntas omsätta 16-18 MSEK under perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 med ett positivt resultat på 1-2 MSEK. Bolagets tillväxt har ökat med 60-80 % jämfört med föregående år och förväntas fortsättningsvis accelerera. // För mer information, kontakta Bolaget på: VD Christian Kronegård ir(at)iapotek.se www.iapotek.se Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

Läs mer

2018-05-18

Årsredovisning 2017

Se bifogad pdf för årsredovisning 2017

Läs mer

2018-05-17

iApotek Int AB ingår LOI om förvärv av Eprix AB - Ett detaljhandelsbolag med inriktning postorder- och internethandel

Stockholm 2018-05-17 iApotek har idag ingått ett LOI med ägarna till Eprix AB om att förvärva samtliga aktier i bolaget. Eprix AB är ett detaljhandelsbolag med inriktning postorder- och internethandel och bedriver bl.a. försäljning av apoteksvaror och tillhörande kringprodukter genom webbplattformen apotek365.se. Tillsammans med iApotek.se bildar plattformarna en synergi vilket skulle medföra att vi kan öka tillväxtfasen och ta större marknadsandelar. Eprix omsatte under 2017 11 MSEK och redovisade ett positivt resultat om 1 MSEK. Köpeskillingen för bolaget uppgår till 12 MSEK, varav 3

Läs mer

2018-05-08

Styrelsens förslag till beslut inför kommande årsstämma 2018-06-08

iApotek Int AB ("Bolaget") håller årsstämma 2018-06-08. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 8 och 10-15. För fullständig dagordning se Bolagets hemsida. Resultatdisposition (punkt 8) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkterna 10 och 11) Aktieägare i

Läs mer

2018-05-04

Kallelse till årsstämma i iApotek Int AB

Aktieägarna i iApotek Int AB(publ) 559048-9638 kallas härmed till bolagsstämma 8 juni 2018 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 1 juni 2018, anmälan ska inkommit till bolaget senast 1 juni 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: iApotek Int AB, BOX 7352, 103 90 Stockholm eller via e-post: Info@iapotek.se. Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska

Läs mer

2018-04-17

Delårsrapport Q1, 2018

VD kommentar Jag har nu varit VD för Bolaget under drygt tre månader och ser att vi befinner oss i en bransch under stor tillväxt och stort intresse från såväl kunder som från investerare. Vi ser flertalet stora och välrenommerade konkurrenter som vi såväl inspireras av som sporrar oss. Vi som en mindre aktör kan i detta fall vara mer snabbfotade och röra oss med utvecklingen och ta snabba beslut och genomföra förbättringar. Vidare har jag under min inledande period som VD förvärvat en apoteksrörelse med fullständiga tillstånd för försäljning av receptbelagda och receptfria läkemedel.

Läs mer

2018-03-16

iApotek förvärvar PharmArt AB

Stockholm 2018-03-16 iApotek har idag ingått avtal med ägaren RinaPharm AB till apoteksrörelsen PharmArt AB (556948-1822) med “varumärket Svea Apotek” om att förvärva 100 procent av röster och kapital. Bolaget är en apoteksrörelse och har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva försäljning av såväl receptbelagda och receptfria läkemedel. Bolagets försäljningen bedrivs till största del genom fysisk försäljning i en butik belägen i centrala Stockholm, med en liten del via e-handel. Förvärvet bildar tillsammans med iApotek en synergi vilket medför att utvecklingstempot

Läs mer

2018-03-08

iApotek har inlett förhandling om förvärv av apoteksbolag

Stockholm 2018-03-08 iApotek har under en tid letat efter förvärv av ett apoteksbolag som bedriver apoteksverksamhet genom fysisk försäljning i butik. iApotek har nu inlett förhandling med ett bolag som har två anställda och en omsättning om ca 10 MSEK. Det planerade förvärvet kompletterar iApoteks nuvarande onlinehandel mycket väl då det ger bolaget ytterligare ett ben att stå på samt bidrar till att få in ytterligare kompetens och kunnande i bolaget. Det tilltänkta förvärvsobjektet har uppvisat starka kontinuerliga resultat över de senaste åren med kontinuerligt förbättrade marginaler.

Läs mer

2018-02-09

Bokslutskommuniké 2017

VD Kommentar 2017 har varit ett spännande år för iApotek. Den 28 juni togs bolagets aktie upp för handel på AktieTorget och i samband med noteringen genomfördes en spridningsemission på 3,3 MSEK som blev övertecknad med cirka 33 procent. Under året har bolaget fokuserat på försäljning och marknadsaktiviteter för att växa och stärka bolagets varumärke iApotek.se genom olika marknadsföringskanaler såsom nationell tv, webb-tv och sociala medier. Utvecklingen av vår webbutik och innehåll har skett löpande under året och vi kan nu konstatera att vi har uppnått vårt mål att erbjuda över 7

Läs mer

2018-01-10

Christian Kronegård tillträder som tillförordnad VD för iApotek

Stockholm 2018-01-10 Bolagets styrelse har blivit informerade om att Beatrice Sederowsky idag avgår som VD av personliga skäl och styrelsen har därför utsett styrelseledamoten Christian Kronegård som tillförordnad VD. Beatrice Sederowsky kommer att vara bolaget behjälplig under en övergångsperiod. Styrelsen kommer omedelbart inleda processen med att rekrytera en ny VD. // För mer information, kontakta Bolaget på: VD Christian Kronegård ir(at)iapotek.se www.iapotek.se Om iApotek iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande

Läs mer

2017-12-15

Månadsrapport november 2017

Stockholm 2017-12-15 Omsättningen under november månad 2017 uppgick till 136 tkr (211 tkr oktober 2017). På grund av att vi fortfarande inte erhållit öppenvårdsapotekstillstånd har bolaget minskat sin marknadsföring under den senaste tiden. Detta har medfört att försäljningen tappat fart. Bolagets försäljningsmål har till följd av detta reviderats såtillvida att fokus för närmast kommande månader är återigen att nå en omsättning om 200 TSEK i månaden fram tills dess att tillstånd erhållits. // För mer information, kontakta Bolaget på: VD Beatrice Sederowsky Telefon: +46-8 551

Läs mer

2017-11-15

Månadsrapport oktober 2017

Stockholm 2017-11-15 Omsättningen under oktober månad 2017 uppgick till 211 tkr. Det är glädjande att se en ökning med 23 % jämfört med september 2017. Vi har i oktober uppnått målet att erbjuda våra kunder 7 000 produkter. Detta är en väsentlig faktor för ökad försäljning på sikt och är därför något vi fortsatt fokuserar på att öka. Vi fortsätter att marknadsföra iApotek nationellt i bland annat Webb-TV, på prisjämförelsesidor och sociala medier. iApotek skrev under oktober månad avtal med Bonver Logistics. Flytten av logistiken är pågående och bör vara klar inom kort. Bonver

Läs mer

2017-10-24

iApotek närmar sig slutfasen i processen att ansöka om öppenvårdsapotekstillstånd

Stockholm 2017-10-24 iApotek har nu skrivit avtal med Bonver Logistics och kommer framgent använda deras logistiklösning. Bonver Logistics är en av Sveriges största tredjepartslogistiker som erbjuder heltäckande och kundanpassade logistiklösningar i Nordiska regionen med lager i Stockholmsområdet. Att vi nu kommer använda oss av Bonver Logistics innebär att vi kan ha fler varor på lager, erbjuda snabbare leverans, samt fler fraktalternativ. Med över trettio års erfarenhet av distribution och tidigare erfarenheter inom e-handel och läkemedel anser vi att Bonver Logistics är rätt

Läs mer

2017-10-20

Delårsrapport tre 2017

Stockholm 2017-10-20 Finansiell översikt (SEK)              2017-01-01       2016-01-28           2017-07-91        2016-07-01                                                          2017-09-30       2016-09-30           2017-09-30         2016-09-30 Nettoomsättning                              786 895             2 229                  540 141               2 201 Resultat efter finansiella poster    -4 331 555        -95 559                 -2 470 536          -61 833 Balansomslutning                           4 721 223         3 594 691             4 721 223           3

Läs mer

2017-10-03

iApotek har tagit nästa steg i processen att ansöka om öppenvårdsapotekstillstånd

Stockholm 2017-10-03 iApotek har tagit nästa steg i processen att ansöka om öppenvårdsapotekstillstånd genom att bolaget idag har rekryterat en läkemedelsansvarig apotekare. Vår nya rekrytering har tidigare arbetat med farmaceutisk rådgivning och sedan varit läkemedelsansvarig apotekare/kvalitetsansvarig på apotek tillhörande både Lloyds Apotek och Apoteket AB. Bolagets nya läkemedelsansvariga farmaceut kommer ansvara för att iApoteks verksamhet uppfyller de krav som gäller för att erhålla och upprätthålla öppenvårdsapotekstillståndet och kommer även se till att bolaget uppfyller

Läs mer

2017-09-12

Månadsrapport augusti 2017

Stockholm 2017-09-12 Omsättningen under augusti månad 2017 uppgick till 172 tkr (198 tkr juli 2017). Efter en trög start under sommarens intensivaste semesterperiod tog försäljningen fart i slutet av augusti. Efter semesterperiodens slut visade glädjande nog de sista 10 dagarna på ökad försäljning, den perioden hade motsvarat en ökning på 28 % jämfört med juli månad 2017. Vi ökar kontinuerligt produktutbudet och vi erbjuder idag våra kunder drygt 5 300 produkter, en ökning på 900 produkter sedan föregående månad. Ett stort och varierande produktutbud är väsentlig faktor för ökad

Läs mer

2017-09-08

Kommuniké från extra bolagsstämma i iApotek Int AB

Stockholm 2017-09-08 Idag 2017-09-08 höll iApotek extra bolagsstämma som beslutade enligt följande: - Stämman beslutade att välja in Christian Kirnö, Peter Svamo och bolagets VD, Beatrice Sederowsky, som nya styrelseledamöter. Carl Kock och Christian Svensson Unger avgår. Dr. Christian Kirnö är legitimerad läkare sedan 2012 efter allmäntjänstgöring vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. Han gör idag sin specialisttjänstgöring på kirurgkliniken vid Skaraborgs Sjukhus Skövde samt är ägare av Kirnö Kirurgi som utför medicinska tjänster. Dr. Peter Svamo är legitimerad läkare sedan 2013. Han

Läs mer

2017-08-24

iApotek har inlett processen att anställa minst en legitimerad farmaceut

Stockholm 2017-08-24 iApotek har inlett processen att anställa minst en legitimerad farmaceut. Anställningen är ett första steg inför ansökan om att erhålla öppenvårdsapotekstillstånd, detta för att iApotek ska kunna erbjuda våra kunder receptbelagda läkemedel, fler receptfria läkemedel samt rådgivning. Som tidigare kommunicerat har bolaget som mål att ansöka om detta tillstånd under hösten 2017. För mer information, kontakta Bolaget på: VD Beatrice Sederowsky Telefon: +46-8 551 091 88  ir(at)iapotek.se www.iapotek.se  Om iApotek iApotek bedriver detaljhandel med

Läs mer

2017-08-18

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 september klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken 2 september 2017, anmälan skall ha inkommit till bolaget senast 2 september 2017. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: iApotek Int AB; Box 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post: info@iapotek.se. Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman

Läs mer

2017-08-15

Månadsrapport juli 2017

Omsättningen under juli månad 2017 uppgick till 198 tkr. Produktutbudet har fortsatt ökat under juli månad och vi erbjuder idag våra kunder drygt 4 400 produkter. Som tidigare kommunicerat ökar produktutbudet kontinuerligt, vilket enligt våra prognoser leder till fler nya och återkommande kunder. Vi fortsätter marknadsföra iApotek genom Webb-TV och sociala medier. Det är glädjande att försäljningen ökat trots semestertider. Nu fortskrider tillväxtarbetet med fokus på bland annat öppenvårdsapotekstillstånd, något vi planerar att ansöka om nu under hösten 2017. Månadsrapporter kommer

Läs mer