iApotek, om företaget

Pressmeddelanden


Uppdatering av val till revisor

iApotek uppdaterar förslaget till val av revisor inför kommande bolagsstämma 19e maj. (Punkt 10) Till revisor föreslås Roger Qvarnström, LR Revision & Redovisning. Det tidigare förslaget(Jan Hamberg) är ej längre valbart. Röstningsformuläret är uppdaterat på hemsidan https://www. iapotek. se/pages/postrostning-arsstamma-2021-05-19 För mer information, kontakta bolaget på ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.
Läs mer

Kallelse till bolagsstämma iApotek Int AB

SE POSTRÖTNINGSFORMULÄR HÄR Kallelse till bolagsstämma iApotek Int AB Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638, kallas härmed till årsstämma onsdagen 19 maj 2021 kl 10. 00. Stämma endast per poströstning Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer bolagsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s. k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 10 maj 2021 och dels genom att senast den 18 maj 2021 klockan 12:00 ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken “Poströstning”. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 10 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum bör underrätta förvaltaren härom. Bolaget har vid kommande stämma 20 218 831 st aktier Poströstning Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www. iapotek. se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 18 maj 2021 kl 12:00. Det ifyllda formuläret ska skickas till iApotek Int AB, ℅ Conny Palmkvist, Skaftgatan 5, 256 56, Helsingborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt...
Läs mer

Förberedelser inför årsstämman

iApotek har uppmärksammat det pressmeddelande som under gårdagen skickades ut av bolagets största ägare, TiksPac AB, och meddelar att man i god ordning jobbar med att förbereda årsstämman den 19 maj där en kallelse skickas ut senast fyra veckor innan. För mer information, kontakta bolaget på ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.
Läs mer

iApotek senarelägger årsstämman

iApotek har valt att senarelägga årsstämman med ändrat datum från onsdagen den 28 april 2021 till onsdagen den 19 maj 2021 kl. 10. 00 Skälet till senareläggningen är att det behövs mer tid för att genom bolagets storägare processa styrelsekandidater som når stöd för val på årsstämman. För mer information, kontakta bolaget på ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.
Läs mer

Månadsrapport februari 2021

De preliminära försäljningssiffrorna för koncernen under februari månad uppgick till 4, 1 MSEK (4, 1 MSEK 2020). E-handeln ökade jämfört med föregående år till 2, 3 MSEK 2021 jämfört med 1, 7 MSEK 2020. Försäljningsmässigt går vi nu in i en period där vi förra året samma period hade en kraftig försäljningsökning i samband med utbrottet av pandemin 2020. Då ökade intresset mycket kraftigt för ett fåtal produkter som tex handsprit. Dessa fåtalet artiklar gav en påtaglig effekt på försäljningen totalt från slutet av februari fram till maj. Om man jämför hur försäljningen ser ut idag så är den mer "normaliserad" och sker på ett mycket bredare utbud av våra artiklar vilket är glädjande. För mer information, kontakta bolaget på ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.
Läs mer

iApotek

iApotek är en koncern med flera företag och varumärken. Störst verksamhet återfinns på den svenska marknaden, där produktutbudet innefattar både läkemedel och egenvårdsprodukter. Produktutbudet är brett och består av allt från kosttillskott, hudprodukter, allergiprodukter, träning och viktprodukter. Vill du se mera av vårt utbud med läkemedel och egenvårdsprodukter kan du göra detta på Apotek365.se eller besöka vår apoteksbutik Svea Apotek i Stockholm.

Huvudkontoret ligger i Stockholm.

iApotek är börsnoterat på Spotlightstockmarket.com