iApotek, om företaget

Pressmeddelanden


Flaggningsmeddelande

Henrik Höiby äger per den 2021-02-18, 1 160 445 st aktier i iApotek. Henrik Höibys totala innehav motsvarar ett ägande på 5, 74% av alla aktier i iApotek För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se
Läs mer

Extra bolagsstämma 26/2 ställs in

Den extra bolagsstämman som är planerad till fredag 26/2 ställs in. Detta kommer till följd av att den nye storägaren TiksPac AB beslutat att återkalla sin begäran om en extra bolagsstämma. Nuvarande styrelse fortsätter sitt uppdrag. För mer information, kontakta bolaget på ir(at)iapotek. se www. iapotek. se iApotekiApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www. iapotek. se och www. apotek365. se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.
Läs mer

Kallelse Extra bolagsstämma 2021-02-26

Kallelse till extra bolagsstämma iApotek Int AB Aktieägarna i iApotek Int AB, org. nr. 559048-9638, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 februari 2021. Stämma endast per poströstning Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer den extra bolagsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs extra bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 februari 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s. k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 18 februari 2021 och dels genom att senast den 25 februari 2021 klockan 12:00 ha avge sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken “Poströstning”. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 18 februari 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum bör underrätta förvaltaren härom. Poströstning Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www. iapotek. se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 25 februari 2021 kl 12:00. Det ifyllda formuläret ska skickas till iApotek Int AB, Box 7352, 103 90, Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@iapotek. se. Om aktieägaren poströstar genom ombud...
Läs mer

Flaggningsmeddelande

iApotek har informerats om att Tikspac AB per dagens datum (2021-02-03) äger 3 538 295 st aktier i iApotek. Tikspacs totala innehav motsvarar ett ägande på 17, 5 % av alla aktier i iApotek. För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se
Läs mer

Flaggningsmeddelande

iApotek har informerats om att New Equity minskat sitt innehav av aktier och äger efter börsens stängning 2021-02-02, 843 871 st aktier i iApot Det totala innehavet motsvarar ett ägande på 4, 17 % av alla aktier i iApotek. För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)iapotek. se www. iapotek. se
Läs mer

iApotek

iApotek är en koncern med flera företag och varumärken. Störst verksamhet återfinns på den svenska marknaden, där produktutbudet innefattar både läkemedel och egenvårdsprodukter. Produktutbudet är brett och består av allt från kosttillskott, hudprodukter, allergiprodukter, träning och viktprodukter. Vill du se mera av vårt utbud med läkemedel och egenvårdsprodukter kan du göra detta på Apotek365.se eller besöka vår apoteksbutik Svea Apotek i Stockholm.

Huvudkontoret ligger i Stockholm.

iApotek är börsnoterat på Spotlightstockmarket.com